Сервис за проверка на статус на предмет за приватизација
Министерство за финансии, Управа за имотно-правни работи

Поднесување на барање за информации


За да добиете информации за статусот на обработка на Вашиот предмет Ве молиме пополнете го формуларот на оваа страница.


Ве молиме изберете подрачно одделение каде се обработува Вашиот предмет
У.Бр. 25-
Ве молиме внесете го архивскиот број и годината на поднесување на Вашиот предмет
Ве молиме внесете катастарска парцела и општина
Доколку не ја знаете Вашата катастарска парцела и општина, може да побарате пристап до податоците со користење на Вашиот ЕМБГ/ЕДБ. За да го внесете Вашиот ЕМБГ/ЕДБ кликнете тука.
Емаил адресата не е во правилен формат.
Внесете точна е-маил адреса. Линк до Вашите податоци ќе биде испратен на оваа е-маил адреса.